ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ(Special Program)ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนดนตรี(Music Program)ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMAT Program)ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนดนตรี(Music Program)ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMAT Program)ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ(Special Program)ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์-ห้องดนตรี-ม.4
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4-ห้องพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ห้องดนตรี-ม.1
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1-ห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
เอกสารแบบแสดงการตรวจไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้ารับการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMAT)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ(Special Program)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนดนตรี(Music Program)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการและเงื่อนไขพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษดนตรี(Music Program)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMAT Program)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ(Special Program)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมว่าด้วยการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา(นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม)พุทธศักราช 2565
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65