กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรกช รุ่งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญเรือน บุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรภา อินทรขาว
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุดหทัย ขมินธกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุกัญญา พวงพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.จุฑามาส ริยะขัน
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุภารัตน์ กุลคง
ครูชำนาญการ

น.ส.สุรีย์พร แก้วมา
ครูชำนาญการ

นายปิยวัฒน์ น้าเจริญ
ครูชำนาญการ

น.ส.บุษยมาศ บุญจันทร์
ครูชำนาญการ

น.ส.ณัฐวดี มากไหม
ครูชำนาญการ

น.ส.ลัดดา สร้อยจาตุรนต์
ครู คศ.1

น.ส.ณฤชล ดิษฐ์แก้ว
ครูชำนาญการ

MR.IVANJOE TRUITA
ครูอัตราจ้าง

MS.SHELMA JUGARAP
ครูอัตราจ้าง

MR.PAUL-ANTDINE
ครูอัตราจ้าง

MS.CHOCHIE SARDIDO
ครูอัตราจ้าง

MS. Katelyn Shine Larida
ครูอัตราจ้าง

Ms.Dianne Endresto Denora
ครูอัตราจ้าง