กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

น.ส.อมรรัตน์ เจริญทิม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเกรียงไกร ทัพใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐนภาส์ สุคนธ์ปิยสิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไล เขียวพุ่มพวง
ครู คศ.3

นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ครูชำนาญการ

นายอุบล พิมพาวะ
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.นฤมล พึ่งกุศล
ครู คศ.1

น.ส.ชุติมา มั่นเหมาะ
ครู คศ.1

นายพิชิต ไพอุปลี
ครูชำนาญการ

น.ส.กิตติมา พวงสด
ครู คศ.1

นายวันชัย ทับทอง
ครู คศ.1