กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

น.ส.อมรรัตน์ เจริญทิม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเกรียงไกร ทัพใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐนภาส์ สุคนธ์ปิยสิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไล เขียวพุ่มพวง
ครู คศ.3

นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ครูชำนาญการ

นายอุบล พิมพาวะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉัตรศรณ์ หาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.นฤมล พึ่งกุศล
ครู คศ.1

น.ส.ชุติมา มั่นเหมาะ
ครู คศ.1

นายพิชิต ไพอุปลี
ครูชำนาญการ

น.ส.กิตติมา พวงสด
ครู คศ.1

นายวันชัย ทับทอง
ครู คศ.1