กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.จุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบุญมี ปินใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดาว เมืองสอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไกรศร ศิลปวรวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระ ทองโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิคม เอี่ยมต่อม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศินาจ คำภิรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี โสดถานา
ครูเชี่ยวชาญ

น.ส.บุปผา สันตวา
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.นงนุช จากปั้น
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชัญญานุช สุวรรณทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอังคณา จันทรประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสวนีย์ เพ็ชรพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุรรักษ์ ยังคลัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุดาภา หาญพงษ์เจริญ
ครูชำนาญการ

นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญ
ครูชำนาญการ

นายวิรัตน์ มาสุข
ครู คศ.1

นายพีระยุทธ สุขสำราญ
ครู คศ.1

นายชนะชัย ทะยอม
ครู คศ.1

น.ส.นัตยา หัสมินทร์
ครู คศ.1

น.ส.กนกภรณ์ ทรวดทรง
ครู คศ.1

นายปฐมรัฐ คูหา
ครู คศ.1

น.ส.มินนา มูลประสิทธิ์
ครู คศ.2

น.ส.จามรรัตน์ ถุงเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมาโนชญ์ แสงศิริ
ครูชำนาญการ

นางวราพร สุรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยยะ สว่างวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ