กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญชอบ สายทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สาลี่ ชาญณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร สุขวิถี
ครู คศ.3

นางรวิวรรณ พิมพาวะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุราวรรณ สิงห์โต
ครูชำนาญการ

น.ส.นิศากร ชมภูนุช
ครูชำนาญการ

นายพัฒร ลอยเด่น
ครู

นายปรีชา เสนานิมิตร
ครู คศ.1

น.ส.สุณิสา กันมาลัย
ครู คศ.1

นางอรุณี บุญแก้ว
ครูชำนาญการ

นายสมศักดิ์ ปัญจศิล
ครูชำนาญการ