กลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.สาลี่ ชาญณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญชอบ สายทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร สุขวิถี
ครู คศ.3

นางรวิวรรณ พิมพาวะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุราวรรณ สิงห์โต
ครูชำนาญการ

น.ส.นิศากร ชมภูนุช
ครูชำนาญการ

นายพัฒร ลอยเด่น
ครู

นายปรีชา เสนานิมิตร
ครู คศ.1

น.ส.สุณิสา กันมาลัย
ครู คศ.1

นางอรุณี บุญแก้ว
ครูชำนาญการ

น.ส.อาภรณ์พรรณ หอมเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ