คณะผู้บริหาร

นายชัยพร ชมประเสริฐ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทศพร ศรีสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวดวงรัตน์ สาชะนำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา