กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สื่อการสอน วิชา หน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 สื่อการสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3 สื่อการสอน วิชา ภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4 สื่อการสอน วิชาพุทธศาสนา
5 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 วิธีเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การกำหนดและอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ รหัส ส21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนพิจิตรพ
6 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 วิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
7 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พฤติกรรมการบริโภค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กิจกรรมนั่งสมาธิช่วงต้นคาบเรียน ทุกคาบเรียน(3-5นาที) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1