กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุรรักษ์ ยังคลัง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การสกัด DNA อย่างง่าย ระดับชั้นม.4
2 ช่องยูทูป Kpukbio
3 เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ศึกษาเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อโครงร่าง(Skeletal muscle)ของไก่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ม.4
4 เพจให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา
5 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า ทดลองด้วยตนเอง ครูสุรรักษ์ ยังคลัง