ภาพกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งศิลปกรรมรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ประชุมหารือเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างผังย่านชุมชนเก่าโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภทและการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 1 การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งศิลปกรรมรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ไฟล์ภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/12MAl_tDhdsYYFxqyCPa1-nrnvRHalVzl?usp=sharin
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,22:43   อ่าน 10 ครั้ง