ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
>แบบประเมินข้าราชการครูทุกประเภท 34590
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 34591
บันทึกแจ้งการการสัมผัสหรือเข้าไปในบริเวณเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด19 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 34614
>แบบฟอร์มเอกสาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2564 35505
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.41 KB 40713
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.81 KB 100490
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร(Doc) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 100491
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และอื่น ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.3 KB 100517
แบบคำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.92 KB 100490
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.06 KB 100500
แบบใบลาอุปสมบท(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.29 KB 100489
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และอื่น ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.68 KB 100494
แบบใบลาอุปสมบท(Word) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 100491
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.48 KB 100560
คำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 100556