ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.41 KB 2500
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.81 KB 62283
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร(Doc) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 62282
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และอื่น ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.3 KB 62283
แบบคำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.92 KB 62284
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.06 KB 62287
แบบใบลาอุปสมบท(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.29 KB 62284
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และอื่น ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.68 KB 62284
แบบใบลาอุปสมบท(Word) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 62284
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.48 KB 62350
คำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 62349