ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบรายงานการไปอบรมสัมนาปี2565 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 23174
>แบบประเมินข้าราชการครูทุกประเภท 57840
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 57846
บันทึกแจ้งการการสัมผัสหรือเข้าไปในบริเวณเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด19 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 57880
>แบบฟอร์มเอกสาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2564 58774
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.41 KB 63956
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.81 KB 123737
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร(Doc) Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 123734
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และอื่น ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.3 KB 123811
แบบคำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.92 KB 123733
แบบบันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.06 KB 123758
แบบใบลาอุปสมบท(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.29 KB 123733
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และอื่น ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 18.68 KB 123775
แบบใบลาอุปสมบท(Word) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 123736
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.48 KB 123818
คำร้องขอแก้ไขทะเบียนประวัติข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 123798