ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.มานิตย์ นาคเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
นายชัยพร ชมประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม